Actueel

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Vanaf 2 januari 2017 kunt u profiteren van de investeringssubsidie (totaal budget € 70 miljoen) voor warmtepompen, zonneboilers, pellet kachels en pellet ketels. Dit maakt investeren in duurzame energie nu extra aantrekkelijk. ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

Subsidie

 • Warmtepompen
 • Zonneboilers:
 • Pellet kachels:
 • Biomassaketels:

Voor welke warmtepompen geldt deze subsidie?
Een warmtepomp komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel.
 • Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp of een water-waterwarmtepomp. Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten.
 • Het ruimteverwarmingstoestel heeft een vermogen van ten hoogste 70 kW.
 • Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket en een productkaart en technische documentatie.
 • De warmtepomp wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.

Apparatenlijst en subsidiebedrag
Om een keuze te maken is een Apparatenlijst warmtepompen opgesteld. De warmtepompen op de lijst  komen in aanmerking voor subsidie. Deze lijst wordt steeds aangevuld met nieuwe merken en types. Dit gebeurt na controle en goedkeuring van nieuw gemelde apparaten door de RVO.nl. Hierin staat ook het indicatief subsidiebedrag per apparaat. De lijst staat onderaan deze pagina.

De subsidiebedragen wijzigen op 1 februari 2018. Deze gewijzigde bedragen gelden voor alle subsidieaanvragen die op en na 1 februari 2018 worden ingediend. Een actueel overzicht van de bedragen vindt u onderaan deze pagina.

Staat een apparaat niet op de apparatenlijst, terwijl die volgens de specificaties wel voldoet?

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt deze indicatief tussen de € 1000 en € 2.500.

Bij het berekenen van uw subsidie baseren wij ons op apparaat gegevens die door fabrikanten aan ons zijn verstrekt. Mocht blijken deze gegevens onjuistheden bevatten dan corrigeren wij de lijst en het indicatieve subsidiebedrag. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van uw subsidie.

Bent u fabrikant of importeur?
Bent u fabrikant, importeur of leverancier van een warmtepomp die aan de (technische) eisen in de regeling voldoet? Geef dit aan ons door met een Verzoek vermelding warmtepompen. De looptijd start op het moment dat de melding volledig is gemaakt. Als wij het goedkeuren plaatsen we het op de lijst. Dit formulier kan nooit worden gebruikt als subsidieaanvraag

Een zonneboiler is een systeem van een warmwaterboiler met een zonnecollector. Een zonnecollector zet zonlicht om in warmte. Hiermee wordt vervolgens een ruimte of (tap)water verwarmd.

Voor welke zonneboilers geldt deze subsidie?
Om in aanmerking te komen voor de Investeringssubsidie duurzame energie moet de zonneboiler voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De zonneboiler heeft een totale apertuuroppervlakte van ten hoogste 200 m2.
 • De zonneboiler is bedoeld voor het maken van warm tapwater of voor het leveren van ruimteverwarming in combinatie met het maken van warmtapwater.
 • De zonneboiler is voorzien van een productkaart en de bijbehorende technische documentatie.
 • De zonneboiler wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.

Apparatenlijst en subsidiebedrag
Om een keuze te maken is een Apparatenlijst Zonneboilers opgesteld. De zonneboilers op deze lijst komen in aanmerking voor subsidie.

Staat een apparaat niet op de apparatenlijst, terwijl die volgens de specificaties wel voldoet informeer bij de installateur.

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor zonneboilers hangt deze af van de jaaropbrengst en is indicatief vanaf € 500 per apparaat.

Bij het berekenen van uw subsidie baseren wij ons op gegevens die door fabrikanten aan ons zijn verstrekt. Mocht blijken deze gegevens onjuistheden bevatten dan corrigeren wij de lijst en het indicatieve subsidiebedrag. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van uw subsidie.

Bent u fabrikant of importeur?
Bent u fabrikant, importeur of leverancier van een apparaat dat aan de (technische) eisen in de regeling voldoet? Geef dit aan ons door met het . De looptijd start op het moment dat de melding volledig is gemaakt. Als wij het goedkeuren plaatsen we het op de lijst. Dit formulier kan nooit worden gebruikt als subsidieaanvraag.

Subsidie voor pelletkachels ISDE
Een pelletkachel is een kachel die gestookt wordt met korrels van geperste houtsnippers: houtpellets. Verwar pellets trouwens niet met houtpallets, die voor transport worden gebruikt.

Voor welke pelletkachels geldt deze subsidie?
Een pelletkachel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze:

 • bestemd is voor de productie van warmte;
 • automatisch wordt gestookt op houtpellets;
 • een gesloten voorkant heeft;
 • voldoet aan de norm EN 14785;
 • een vermogen van 5kW tot 500 kW heeft;
 • voldoet aan de technische eisen gesteld in bijlage 2, 2a iii voor stof (PM), 2b ii voor gasvormige organische verbindingen (OGC of CxHy), 2c iii voor CO en 2d i voor NOx, van Verordening (EU) 2015/1185.
 • De pelletkachel wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.

Apparatenlijst en subsidiebedrag
Om een keuze te maken is een Apparatenlijst opgesteld. De pelletkachels op deze lijst komen in aanmerking voor subsidie. De lijst actualiseert RVO.nl continu. Dit gebeurt na controle en goedkeuring van nieuw gemelde pelletkachels. Hierin staat ook het indicatief subsidiebedrag perpelletkachel. De lijst staat onderaan deze pagina.

Staat een apparaat niet op de apparatenlijst, terwijl die volgens de specificaties wel voldoet? Informeer bij uw installateur.

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor een pelletkachel krijgt u € 50 per kW vermogen van de kachel, met een minimum van € 500.

Bij het berekenen van uw uiteindelijke subsidie baseren wij ons op gegevens die door fabrikanten aan ons zijn verstrekt. Mocht blijken deze gegevens onjuistheden bevatten dan corrigeren wij de lijst en het indicatieve subsidiebedrag. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van uw subsidie.

Emissiewaarden pelletkachels en biomassaketels
Om de emissies van verontreinigende stoffen van biomassaketels en pelletkachels naar de lucht tot een minimum te beperken, zijn strenge maar haalbare emissie-eisen opgenomen.

Bent u fabrikant of importeur?
Bent u fabrikant, importeur of leverancier van een pelletkachel die aan de (technische) eisen in de regeling voldoet? Geef dit aan ons door met het Verzoek vermelding pelletkachels. De looptijd start op het moment dat de melding volledig is gemaakt. Als wij het goedkeuren plaatsen we het op de lijst. Dit formulier kan nooit worden gebruikt als subsidieaanvraag

Subsidie voor biomassaketels ISDE
Een biomassaketel is een ketel gestookt met biomassa voor de productie van warmte bestemd voor de verwarming van ruimte(s) of de productie van warm tapwater of voor gebruik in een (industrieel) proces.

Voor welke biomassaketels geldt deze subsidie?
De op houtachtige biomassa gestookte ketel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze:

 • is bestemd voor de opwekking van warmte
 • voldoet, indien in de ketel warmteoverdracht aan een vloeistof plaatsvindt, aan de norm EN 303-5
 • een vermogen heeft van 5 kW tot 500 kW
 • een minimaal warmterendement kent van 89% op nominaal vermogen
 • een uitstoot kent aan zwevende deeltjes (PM) die ten hoogste 38 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof, een uitstoot van koolmonoxide die ten hoogste 750 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof en een uitstoot van stikstofoxiden (uitgedrukt als NO2) die ten hoogste 300 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof bedraagt, vastgesteld door een geaccrediteerde instelling.
 • Betreft geen pelletkachel, houtkachel, inbouwhaard of inzethaard.
 • De biomassaketel wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.

Apparatenlijst en subsidiebedrag
Om een keuze te maken is een Apparatenlijst biomassaketels opgesteld. De biomassaketels op de lijst komen in aanmerking voor subsidie. Deze lijst actualiseert RVO.nl continu met nieuwe merken en types. Dit gebeurt na controle en goedkeuring van nieuw gemelde apparaten. Hierin staat ook het indicatief subsidiebedrag per apparaat. De lijst staat onderaan deze pagina.

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor een biomassaketel krijgt u minimaal € 2500 voor een ketel met 40 kW. Voor elke kW hierboven ontvangt € 110 extra.

Bij het berekenen van uw uiteindelijke subsidie baseren wij ons op gegevens die door fabrikanten aan ons zijn verstrekt. Mocht blijken deze gegevens onjuistheden bevatten dan corrigeren wij de lijst en het indicatieve subsidiebedrag. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van uw subsidie.

Emissiewaarden pelletkachels en biomassaketels
Om de emissies van verontreinigende stoffen van biomassaketels en pelletkachels naar de lucht tot een minimum te beperken, zijn strenge maar haalbare emissie-eisen opgenomen.

Bent u fabrikant of importeur?
Bent u fabrikant, importeur of leverancier van een biomassaketel die  aan de (technische) eisen in de regeling voldoet? Geef dit aan ons door met het Verzoek vermelding biomassaketels. De looptijd start op het moment dat de melding volledig is gemaakt. Als wij het goedkeuren plaatsen we het op de lijst. Dit formulier kan nooit worden gebruikt als subsidieaanvraag.

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

De Rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug.

De ISDE regeling is voor:

 • particulieren;
 • buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een (vakantie)woning in Nederland;
 • zelfstandig ondernemers, woningcorporaties en bedrijven;
 • zakelijke partijen uit het buitenland die een apparaat in Nederland installeren;
 • gemeenten, provincies, openbaar lichaam als marktpartij of eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak.

Budget
Subsidie beschikbaar voor zakelijke gebruikers en particulieren:

 • € 100 miljoen in 2018

Voor welke apparaten geldt de ISDE?
Aan de apparaten die in aanmerking komen voor de ISDE stellen we specifieke technische eisen.

Aanvragen
De ISDE is een meerjarige regeling die opende op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Dit jaar kunt u subsidie aanvragen tot en met 31 december 2018

Voorwaarden ISDE Particulieren
Om in aanmerking te komen voor ISDE moet aan u bepaalde voorwaarden voldoen. Op deze pagina leest u welke dat zijn.

 • U heeft een geldig Burgerservicenummer (BSN).
 • U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft. Met de aanschafdatum bedoelen wij de datum waarop de koopoverkeenkomst is gesloten (Let op! Niet de datum van betaling).
 • Binnen 6 maanden na installatie van het apparaat heeft u een subsidieaanvraag ingediend.
 • U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is betaald en geïnstalleerd.
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft; u heeft een bewijs van aanschaf en u heeft een betaalbewijs; het is uw eigendom.
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
 • Uw subsidieaanvraag valt onder de voorwaarden die gelden op het moment dat u uw subsidieaanvraag indient.
 • U mag het apparaat niet verwijderen binnen een jaar na de datum van de beslissing.
 • Per 1 januari 2018 moet de aanvrager een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer zijn.

Emissiewaarden pelletkachels en biomassaketels
Om de emissies van verontreinigende stoffen van biomassaketels en pelletkachels naar de lucht tot een minimum te beperken, zijn strenge maar haalbare emissie-eisen opgenomen.

DE 7 PLUSPUNTEN VAN HET ISOLUXE PASSIEFHUISCONCEPT

 • Uitgekiend ontwerp
 • Hoogwaardige isolatieschil
 • Kierdicht bouwen
 • Vermijden van koudebruggen
 • Gebalanceerd ventileren met warmteterugwinning
 • Passieve en actieve verwarming
 • Snelle bouwtijd en kwaliteit